Časová os

Udalosti vo svetovom kontexte
Udalosti v kontexte obce
Stonehenge

Veľkolepá praveká pamiatka pochádzajúca z mladšej doby kamennej.

3000 BC
Bronzové meče

PRAVEK, mladšia doba bronzová. Najstarší doklad života na našom území predstavuje dochovaný „praveký poklad“. V našom chotári sa našli rôznorodé bronzové predmety. Medzi najznámejšie patria bronzové meče liptovského typu a bronzové sekierky.

1200 BC
Narodenie ježiša krista

Od tohto bodu sa zároveň začína počítať dodnes využívaný gregoriánsky/juliánsky kalendár.

1
Pohrebisko

Pod bývalým Kostolom sv. Ducha sa nachádza niekoľko hrobov. Najstarší hrob sa podľa dochovaných bronzových gombíkov datuje do 10.-11. storočia. Týmto nálezom sa dokazuje prítomnosť osady na tomto území už počas poveľkomoravskej doby.

1000
Šikmá veža v pize

Najznámejšia pamiatka Toskánskeho mesta Pisa

1174
Prvá písomná zmienka

Z tohto roku pochádza prvá písomná zmienka o obci. Listinou z roku 1330 daroval zvolenský župan Donč svojmu správcovi koní, zemanovi Petrovi, synovi Františka z Liptova, opustenú zem v dokumente zvanú „Kowmethna hola“, ležiacu medzi Váhom a Oravou za jeho vojenské zásluhy.

1330
Objavenie ameriky

15. marca 1493 Krištof Kolumbus znovuobjavuje Ameriku.

1492
Kostol sv. ducha

Najstaršia dochovaná písomná zmienka o gotickom Kostole sv. Ducha. Vznik samotného jednoloďového kostola nie je jednoznačný. Prvá stavebná fáza sa odhaduje na 12.storočie a jej pokračovanie je datované do 14. storočia.

1492
Prvá zmienka o studničnej

Osídlenie je doložené v roku 1600 ako Studniczna. Už v roku 1625 je táto časť nazývaná Studničná. Pôvodne toto územie patrilo rodine Turanských. V roku 1828 mala 9 domov a 82 obyvateľov. Táto časť je známa hlavne pre svoje vápencové bralá, ktoré tvoria dodnes významné dominanty celej obce.

1600
Obdobie proti-habsburských povstaní

V 80. rokoch 17. storočia prebehlo dôležité povstanie, na čele ktorého stál Imrich Tököli.

1680
Najstarší erb

Najstaršie pečatidlo, ktoré nám prezrádza podobu pôvodného erbu Komjatnej sa dochovalo na listine z roku 1695. Táto pečať sa neskôr stala predlohou pre nám známy a dodnes užívaný erb.

1695
1 miliarda ľudí na svete

Svetová populácia prekročila miliardu.

1820
Kostol sv. gála

Zaniká pôvodný gotický Kostol sv. Ducha a začína sa budovať nový do dnes využívaný Kostol sv. Gálla. So stavbou sa začalo v roku 1821 a budovateľské práce trvali do roku 1823. Finančné prostriedky boli použité prevažne z cisársko-kráľovského náboženského fondu. Farárom vo farnosti bol v tom čase kňaz Andrej Pataky.

1821
Vojnové obdobie

Od roku 1914 až do roku 1945 bola Európa s krátkou prestávkou zmietaná vojnami dovtedy nepoznaných rozmerov.

1914
Katolícka akcia

24. júna sa v obci udiala Katolícka akcia, počas ktorej veriaci vlastným telom bránili farára Daniela Oravského (Árvaya). Spontánny odpor katolíkov z leta 1949 sa považuje za jedno z najväčších vzopätí proti režimu až do revolúcie v roku 1989.

1949
Elektrifikácia obce

Počas 50-tych rokov 20. storočia prebehla elektrifikácia obce. Robotníci, ktorí prišli do obce pracovať na zavedení elektriny bývali v podnájme u rodiny Ondreja Svrčka.

1953
Škoda spartak

Začiatok výroby Škody 440.

1955
Nová škola

V októbri tohto roku bola slávnostne otvorená nová budova školy nachádzajúcej sa na Školskej ulici č. 290. Počas tohto obdobia bol riaditeľom školy tuzemský učiteľ Štefan Máček.

1956
Nežná revolúcia

Vďaka nekrvavému protestu iniciovanému zo strany študentov došlo k odstráneniu komunistického režimu na území vtedajšieho Česko-Slovenska.

1989
Prístavba kostola

Pre veľkosť dediny sa jej obyvatelia spolu s farárom rozhodli pristavať ku klasicistickému kostolu novú prístavbu. Prestavba sa konala medzi rokmi 2014-2015 a 16.10.2015 bol kostol s prístavbou vysvätený spišským diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom.

2015
Prezidentské voľby usa

Po dlhoočakávaných voľbách sa v roku 2017 stáva Donald Trump americkým prezidentom.

2017
Lezecký chodník

Bol vybudovaný lezecký chodník, ktorý pre nadšencov tohto adrenalínového športu ponúka 25 lezeckých ciest. Svojou kvalitou a výhľadmi patrí táto skala medzi najkrajšie lezecké skaly Liptova.

2017